Belangrijke informatie voor deelnemers en bezoekers aan de NAMAC beurs

Verbouwingswerkzaamheden Expo Houten

Met ingang van de NAMAC beurs van 6 april 2019 zijn grote verbouwingswerkzaamheden gestart aan het beursgebouw van Expo Houten.

Dit heeft gevolgen voor de deelnemers en bezoekers aan de NAMAC beurzen van 6 april, 22 juni en 10 augustus.

De ingang voor de tafelhouders zal voorlopig ongewijzigd zijn zoals u gewend bent.

Aangezien de ingang voor bezoekers van de beurs en de plaats van het restaurant wijzigt heeft dit gevolgen voor een deel van de huidige tafelindeling.

Het is dus mogelijk dat u niet op uw ‘vaste’ plaats ingedeeld kunt worden en dat tafelrijen anders ingedeeld worden.

Deelnemers kijkt u bij de opbouw goed op de tafelplattegronden en lijsten.

De ingang voor bezoekers zal tijdelijk aan de linker-achterzijde van het gebouw, gezien vanaf de normale bezoekersingang, worden gemaakt. Zie schematische plattegrond.

 

Het restaurant wordt tijdelijk verplaatst naar beurshal 1, de hal die de NAMAC in december vaak als extra gebruikt.

In overleg met Expo Houten proberen wij de overlast tot een minimum te beperken en u tijdig te informeren over op handen zijnde veranderingen.

Wij doen een beroep op uw begrip en medewerking om de NAMAC beurs ook gedurende deze periode als plezierig en geslaagd evenement op de kaart te houden.

Important information for participants and visitors to the NAMAC swapmeeting.

Renovation work Expo Houten

With effect from the NAMAC swapmeeting on 6 April 2019, major renovation work has started on Expo Houten’s exhibition building.

This has consequences for participants and visitors at the NAMAC swapmeetings on 6 April, 22 June and 10 August.

 

The entrance for the table holders will for the time being remain unchanged as you are used to.

As the entrance changes for visitors to the fair and the location of the restaurant, this has consequences for part of the current table layout.

It is therefore possible that you can not be assigned to your ‘fixed’ place and that table rows are classified differently.

Participants have to take a good look at the table plans and lists during the build-up on saturday morning.

The entrance for visitors will temporarily be made on the left-hand side of the building, as seen from the normal visitors’ entrance. See schematic map.

The restaurant is temporarily moved to exhibition hall 1, the hall that the NAMAC often uses as an extra in December.

In consultation with Expo Houten we try to limit the inconvenience to a minimum and inform you in time about upcoming changes.

We appeal to your understanding and cooperation to keep the NAMAC swapmeeting during this period as a pleasant and successful event.

Wichtige Informationen für Teilnehmer und Besucher der NAMAC Börse

Renovierungsarbeiten Expo Houten

Mit Wirkung von der NAMAC-Ausstellung am 6. April 2019 haben umfangreiche Renovierungsarbeiten im Ausstellungsgebäude der Expo Houten begonnen.

Dies hat Konsequenzen für Teilnehmer und Besucher der NAMAC Börsen am 6. April,

  1. Juni und 10. August.

Der Eingang für die Tischhalter bleibt vorerst unverändert.

Da sich der Eingang für die Messebesucher und den Standort des Restaurants ändert,

hat dies Auswirkungen auf einen Teil der aktuellen Tischanordnung.

Es ist daher möglich, dass Sie Ihrem “festen” Platz nicht zugeordnet werden können und Tischanordnungen anders klassifiziert sind.

Die Teilnehmer werden gebeten während des Aufbaus die Tischpläne und Listen genau unter die Lupe zu nehmen.

Der Eingang für Besucher wird vorübergehend auf der linken Seite des Gebäudes gemacht, wie vom normalen Besuchereingang aus gesehen. Siehe schematische Karte.

Das Restaurant wird vorübergehend in die Messehalle 1 verlegt, die von der NAMAC häufig im Dezember als Extra genutzt wird.

In Absprache mit der Expo Houten versuchen wir, die Unannehmlichkeiten auf ein Minimum zu beschränken und Sie rechtzeitig über anstehende Änderungen zu informieren.

Wir bitten um Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit, um die NAMAC-Börsen in dieser Zeit als angenehme und erfolgreiche Veranstaltung auf der Karte zu halten.

Informations importantes pour les participants et les visiteurs de l’exposition NAMAC

Travaux de rénovation Expo Houten

Depuis le salon NAMAC du 6 avril 2019, d’importants travaux de rénovation du bâtiment d’exposition de l’Expo Houten ont commencé.

Cela aura des conséquences pour les participants et les visiteurs des salons NAMAC des 6 avril, 22 juin et 10 août.

L’entrée des participants restera pour l’instant inchangée, comme vous en avez l’habitude.

Comme l’entrée change pour les visiteurs de la foire et l’emplacement du restaurant, cela a des conséquences pour une partie de l’agencement actuel des tables.

Il est donc possible que vous ne puissiez pas être affecté à votre emplacement “fixe” et que les lignes de la table soient classées différemment.

Les participants examineront attentivement les plans et les listes des tables pendant la phase de préparation.

L’entrée des visiteurs se fera temporairement sur le côté gauche du bâtiment, comme on le voit depuis l’entrée normale des visiteurs. Voir carte schématique.

Le restaurant est temporairement transféré dans le hall d’exposition 1, le hall que le NAMAC utilise souvent en supplément en décembre.

En concertation avec Expo Houten, nous essayons de limiter au maximum les inconvénients et de vous informer en temps utile des changements à venir.

Nous faisons appel à votre compréhension et à votre coopération pour que l’exposition NAMAC reste sur la carte au cours de cette période, en tant qu’événement agréable et réussi.

BEURS: 6x PER JAAR

De grootste miniatuurauto ruilbeurs in Europa

De NAMAC-beurs in Houten is de grootste ruilbeurs in zijn soort in Europa. Elke twee maanden staat in de beurshallen ongeveer een kilometer tafels met ontelbare miniatuurauto’s in alle soorten en maten, en aanverwante artikelen zoals autoboeken en -folders klaar voor de beursbezoekers. Leden hebben natuurlijk gratis toegang.

Met enkele duizenden bezoekers is de beurs ook interessant voor exposanten. Verzamelaars en winkeliers kunnen tafels huren om hun miniatuurauto’s te kunnen ruilen en verkopen.

In 2019 worden op de volgende data nog beurzen georganiseerd:

6 april, 22 juni, 10 augustus, 19 oktober, 30 november

Bezoekers zijn welkom vanaf 10 uur, de beurs sluit om 3 uur. Niet-leden betalen 5 euro toegang, kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding van een volwassene gratis naar binnen.