Route

EN

DE

FR

ROUTEBESCHRIJVING

Kijk op Google Maps voor de routebeschrijving of stel uw navigatie in op:

Straat: Meidoornkade 24
Postcode: 3992 AE
Plaats: Houten
Land: Nederland

Eigen vervoer

Indien u met eigen vervoer komt vindt u hier een routebeschrijving.

Routebeschrijving;

Komende uit noordelijke richting; Neem op knooppunt Lunetten-Zuid de A27 richting Vianen.

Komende uit zuidelijke richting; Neem op knooppunt Everdingen de A27 richting Utrecht.

In beide gevallen neem afslag Houten .

Neem na 0,7 km de tweede afslag op de rotonde (De Staart) richting Houten.

Ga na 1,3 km links af de Rondweg op.

Ga na 1,3 km links af de Meidoornkade op.

Volg indien aanwezig, de aanwijzingen van de verkeersregelaars op i.v.m. parkeren.

Parkeer op één van de parkeerterreinen van EXPO Houten. Parkeren is gratis.

Heeft u een elektrische auto?

Op het parkeerterrein van Expo Houten (P3) bevinden zich zes oplaadpalen.

Op het parkeerterrein (P2) tegenover Expo Houten bevinden zich twee oplaadpalen.

Kijk voor meer info op https://www.oplaadpunten.nl/. Kosten voor het opladen van uw elektrische auto zijn voor eigen rekening.

Openbaar Vervoer

Komt u met de bus, dan zijn er twee mogelijkheden:

Mogelijkheid 1:

U-Flex lijn 945; U-flex is het nieuwe bussen.

Een flexibele OV-service waarbij de bus niet volgens een vaste dienstregeling rijdt, maar op bestelling https://www.u-ov.info/reizen/houten-schalkwijk

Mogelijkheid 2:

Bus lijn 48;

Uitstappen bij halte “De Borchen / Doornkade” (daarna 800m lopen tot Expo Houten)

Of uitstappen bij halte “Provinciale weg / Doornkade” (daarna 800m lopen tot EXPO Houten).

Kosten voor het OV zijn voor eigen rekening.

OV-Fiets

Op station Houten kunt u ook een OV-Fiets huren. In slechts 9 minuten fietst u van station Houten naar Expo Houten.

Bekijk hier de snelste fietsroute naar Expo Houten.

Kosten voor een OV-fiets zijn voor eigen rekening.

Taxi

Wilt u met een taxi naar de beurs komen, dan dient u zelf een taxi te bestellen.
Klik dan op deze link voor een taxi van https://sneleentaxi.nl/ .

De NAMAC heeft geen binding met taxiondernemers. Kosten voor een taxi zijn voor eigen rekening.

Travel Directions

Check Google Maps for directions or set your navigation to:

Street: Meidoornkade 24

Postal code: 3992 AE

Place: Houten

Country: Netherlands

Own transport

If you come with your own transport, you will find a route description here.

Travel directions;

Coming from the north; At the Lunetten-Zuid junction, take the A27 towards Vianen.

Coming from the south; At the Everdingen junction, take the A27 towards Utrecht.

In both cases take exit Houten .

After 0.7 km take the second exit on the roundabout (De Staart) towards Houten.

After 1.3 km turn left onto the Rondweg.

After 1.3 km turn left onto Meidoornkade.

If present, follow the instructions of the traffic controllers regarding parking.

Park in one of the EXPO Houten parking lots. Parking is free.

Do you have an electric car?

There are six charging stations in the Expo Houten (P3) parking lot.

There are two charging stations in the parking lot (P2) opposite Expo Houten.

For more information, visit https://www.oplaadpunten.nl/. Costs for charging your electric car are for your own account.

Public transport

If you come by bus, there are two options:

Option 1:

U-Flex Line 945; U-flex is the new bus way.

A flexible public transport service where the bus does not run according to a fixed timetable,

but on order https://www.u-ov.info/reizen/houten-schalkwijk

Option 2:

Bus line 48;

Get off at the stop “De Borchen / Doornkade” (after that, walk 800m to Expo Houten)

Or get off at the stop “Provinciale weg / Doornkade” (after that, walk 800m to EXPO Houten).

Public transport costs are for your own account.

OV-Bicycle

You can also rent an “OV-fiets” OV-bicycle at Houten train station. You can cycle from Houten station to Expo Houten in just 9 minutes.

View the fastest cycling route to Expo Houten here.

Costs for an “OV-fiets” are for your own account.

Taxi

If you want to come to the fair by taxi, you must order a taxi yourself.

Click on this link for a taxi from https://sneleentaxi.nl/.

The NAMAC has no affiliation with taxi companies. Costs for a taxi are for your own account.

Anfahrtsbeschreibung

Überprüfen Sie Google Maps auf Wegbeschreibungen oder stellen Sie Ihre Navigation auf:

Straße: Meidoornkade 24

Postleitzahl: 3992 AE

Ort: Houten

Land: Niederlande

Eigener Transport

Wenn Sie mit Ihrem eigenen Transportmittel anreisen, finden Sie hier eine Wegbeschreibung.

Wegbeschreibung;

Von Norden kommend; An der Anschlussstelle Lunetten-Zuid auf die A27 Richtung Vianen wechseln.

Von Süden kommend; Am Kreuz Everdingen nehmen Sie die A27 Richtung Utrecht.

Nehmen Sie in beiden Fällen die Ausfahrt Houten .

Nach 0,7 km nehmen Sie im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt (De Staart) in Richtung Houten.

Nach 1,3 km links auf den Rondweg abbiegen.

Biegen Sie nach 1,3 km links auf die Meidoornkade ab.

Folgen Sie, falls vorhanden, den Anweisungen der Fahrdienstleiter bzgl Parken.

Parken Sie auf einem der Parkplätze der EXPO Houten. Das Parken ist kostenlos.

Haben Sie ein Elektroauto?

Auf dem Parkplatz Expo Houten (P3) gibt es sechs Ladestationen.

Auf dem Parkplatz (P2) gegenüber der Expo Houten befinden sich zwei Ladestationen.

Sehe für mehr Informationen auf https://www.oplaadpunten.nl/. Die Kosten für Aufladen von Ihren Elektrowagen gehen zu Ihren Lasten.

Öffentlicher Verkehr

Wenn Sie mit dem Bus anreisen, gibt es zwei Möglichkeiten:

Option 1:

U-Flex Linie 945; U-flex sind die neuen Busse.

Ein flexibles öffentliches Verkehrsangebot, bei dem der Bus nicht nach einem festen Fahrplan fährt,

aber auf Bestellung https://www.u-ov.info/reizen/houten-schalkwijk

Option 2:

Buslinie 48;

Steigen Sie an der Haltestelle „De Borchen / Doornkade“ aus (danach 800 m zu Fuß zur Expo Houten)

Oder steigen Sie an der Haltestelle „Provinciale weg / Doornkade“ aus (danach 800 m zu Fuß zur EXPO Houten).

Die Kosten für die Öffentlichen Verkehrsmittel gehen zu Ihren Lasten.

OV-Fahrrad

Am Bahnhof Houten können Sie auch ein „OV-Fiets“ (OV-Fahrrad) mieten. Sie können in nur 9 Minuten vom Bahnhof Houten zur Expo Houten radeln.

Sehen Sie sich hier die schnellste Fahrradroute zur Expo Houten an.

Die Kosten für ein OV-Fahrrad gehen zu Ihren Lasten.

Taxi

Wenn Sie mit dem Taxi zur Börse kommen möchten, müssen Sie selbst ein Taxi bestellen.

Klicken Sie auf diesen Link für ein Taxi von https://sneleentaxi.nl/.

Die NAMAC hat keine Verbindung zu Taxiunternehmen. Die Kosten für ein Taxi gehen zu Ihren Lasten.

itinéraire

Consultez Google Maps pour obtenir des directions ou définissez votre navigation sur:

Rue: Meidoornkade 24

Code postal: 3992AE

Lieu: Houten

Pays: Pays-Bas

Propre moyen de transport

Si vous venez avec votre propre moyen de transport, vous trouverez ici une description de l’itinéraire.

Itinéraires de voyage ;

Venant du nord; A l’embranchement Lunetten-Zuid, prendre l’A27 en direction de Vianen.

Venant du sud; A l’échangeur d’Everdingen, prendre l’A27 en direction d’Utrecht.

Dans les deux cas prendre la sortie Houten .

Après 0,7 km, prendre la deuxième sortie au rond-point (De Staart) en direction de Houten.

Après 1,3 km, tourner à gauche sur le Rondweg.

Après 1,3 km, tourner à gauche sur Meidoornkade.

S’il est présent, suivez les instructions des contrôleurs de la circulation concernant parking.

Garez-vous sur l’un des parkings de l’EXPO Houten. Le stationnement est gratuit.

Avez-vous une voiture électrique?

Il y a six bornes de recharge dans le parking d’Expo Houten (P3).

Il y a deux bornes de recharge sur le parking (P2) en face d’Expo Houten.

Pour plus d’informations, visitez https://www.oplaadpunten.nl/. Les frais de recharge de votre voiture électrique sont à votre charge.

Transport public

Si vous venez par bus, il y a deux options :

Option 1:

U-Flex Ligne 945; Un service de transport en commun flexible où le bus ne circule pas selon un horaire fixe,

mais sur commande https://www.u-ov.info/reizen/houten-schalkwijk

Option 2:

Ligne d’autobus 48 ;

Descendez à l’arrêt “De Borchen / Doornkade” (puis 800m à pied jusqu’à Expo Houten)

Ou descendez à l’arrêt “Provinciale weg / Doornkade” (puis 800m à pied jusqu’à EXPO Houten).

Les frais de transport en commun sont à vos frais.

Location Vélo

Vous pouvez également louer un vélo OV (OV-Fiets) à la gare de Houten. Le voyage à vélo entre la gare et Expo Houten vous prend 9 minutes.

Voir l’itinéraire cyclable le plus rapide vers Expo Houten ici.

Les coûts pour un OV-vélo seront à vos frais.

Taxi

Si vous souhaitez venir au salon en taxi, vous devez commander vous-même un taxi.

Cliquez sur ce lien pour un taxi de https://sneleentaxi.nl/.

La NAMAC n’a aucune affiliation avec les compagnies de taxis. Les frais de taxi sont à votre charge.