Beursberichten
Beursberichten

Beursinformatie en data

VOOR 2022 ZIJN DE VOLGENDE DATA VASTGESTELD VOOR DE NAMAC-BEURS IN DE EXPO HOUTEN, NEDERLAND:

  • 18 juni
  • 20 augustus
  • 1 oktober
  • 3 december

Meer weten over evenementen en data? Ga dan naar de agenda voor een overzicht van wat er te doen is de komende tijd.

Al vele jaren organiseren wij met gepaste trots de NAMAC-beurs. Dit is de grootste miniatuurautobeurs in Europa. .

De NAMAC-beurzen worden gehouden in EXPO Houten.

Om deze beurzen goed te laten verlopen voorzien wij u op deze pagina’s van alle nodige informatie, voor zowel de deelnemers (tafelhouders) als de bezoekers.

Als deelnemer (tafelhouder) is het noodzakelijk om voor iedere beurs apart één of meer tafels te reserveren. Dit kan via de Deelnemers pagina.

Bezoekers delen wij in twee groepen: NAMAC-leden en niet-leden .

Als NAMAC-lid heeft u als bezoeker gratis toegang tot de NAMAC beurs. Niet-leden worden gevraagd vooraf via de Bezoekers pagina hun ticket(s) online te kopen.

Wij hopen op fijne beursdagen voor tafelhouders en bezoekers. Waarbij bezoekers weer huiswaarts keren met één of meerdere onverwachte, mooie aanwinsten voor de verzamelingen! Daarnaast hopen wij dat de deelnemers onze organisatie waarderen.

Hopelijk zien wij u snel, als deelnemer of bezoeker op één van onze NAMAC beurzen!

We have been proudly organizing the NAMAC fair for many years. This is the largest miniature car fair in Europe.

The NAMAC fairs will be held in EXPO Houten.

To ensure that these fairs run smoothly, we provide you with all the necessary information on these pages, for both the participants (table holders) and visitors.

As a participant (table holder) it is always necessary to reserve one or more tables separately for each fair. Both members and non-members of NAMAC can do so on the Participants page.

We divide visitors into two groups: members of NAMAC and non-members.

As a visitor and member of NAMAC, you have free access to the NAMAC fair. Non-members are obligated to purchase their ticket(s) online in advance via the Visitors page.

We hope for pleasant trade fair days for table holders and visitors. By which visitors return home with one or more unexpected, beautiful additions to their collections! In addition, we hope that the participants appreciate our organization.

We hope to see you soon, as a participant or visitor at one of our NAMAC fairs!

Wir sind stolz darauf, die NAMAC-Börse seit vielen Jahren zu organisieren. Dies ist die größte Miniaturautobörse in Europa.

Die NAMAC-Börsen finden in EXPO Houten statt.

Damit die Börsen reibungslos ablaufen, zeigen wir Ihnen auf diesen Seiten alle notwendigen Informationen, sowohl für die Teilnehmer (Tischmieter) als auch für die Besucher.

Als Teilnehmer (Tischmieter) ist es erforderlich, für jede Börse separat einen oder mehrere Tische zu reservieren. Dies kann über die Teilnehmerseite erfolgen.

Besucher teilen wir in zwei Gruppen: NAMAC-Mitglieder und Nicht-Mitglieder.

Als NAMAC-Mitglied haben Sie als Besucher freien Zutritt zur NAMAC-Börse. Nicht-mitglieder werden gebeten, ihre Eintrittskarte(n) im Voraus online über die Besucherseite zu kaufen.

Wir hoffen auf angenehme Börsentage für Tischinhaber und Besucher. Wo Besucher mit einer oder mehreren unerwarteten, schönen Anschaffungen für die Sammlungen nach Hause zurückkehren! Außerdem hoffen wir, dass die Teilnehmer unsere Organisation schätzen.

Wir hoffen, Ihnen bald als Teilnehmer oder Besucher auf einer unserer NAMAC-Börse begrüßen zu dürfen!

Nous sommes fiers d’avoir pu organiser le salon NAMAC (6 fois par an) depuis des dizaines d’ années. Il s’agit du plus grand salon de voitures miniatures en Europe.

Les salons NAMAC ont lieu à EXPO Houten.

Pour assurer le bon déroulement de ces salons, nous mettons à votre disposition sur ces pages toutes les informations nécessaires, tant pour les participants (titulaires de table) que pour les visiteurs.

Si vous êtes participant (titulaire de table), nous vous prions de réserver une ou plusieurs tables pour chaque salon, séparément pour chaque date. Suivez les instructions à la page des participants.

Les visiteurs du salon comptent deux groupes : les membres NAMAC et les non-membres.

En tant que membre NAMAC, vous avez l’ accès gratuit au salon NAMAC. Les non-membres sont priés d’acheter leur(s) billet(s) en ligne à l’avance via la Page Visiteurs.

NAMAC s’engage à organiser des salons qui sont agréables aussi bien pour les titulaires de table que les visiteurs, avec – pour ces derniers – de bonnes trouvailles (inattendues).

Nous espérons vous voir bientôt, soit en tant que participant ou visiteur à l’un de nos salons NAMAC !