NAMAC beursreglement

Beursreglement

  • Verzoeken om tafels naast elkaar kunnen wegens geconstateerd misbruik, niet meer worden gehonoreerd.
  • Reserveren kan tot uiterlijk 8 dagen voor de beurs!
  • Kinderen tot en met 12 jaar, vergezeld van een volwassene, gratis toegang.
  • Leden van de NAMAC hebben op vertoon van een geldige clubkaart gratis toegang.
  • De clubkaart geeft geen recht op gratis toegang van een introducé.
  • De openingstijden zijn 10.00 – 15.00 uur.

Reserveren tafels

Wilt u een plaats reserveren voor de beurs of heeft u vragen of opmerkingen over de beurs, vul dan hier het formulier in.
Reserveren kan tot uiterlijk 8 dagen voor de beurs!
Wij sturen geen bevestiging van de reservering. Zonder tegenbericht is je tafel gereserveerd.
De e-mail meenemen naar de beurs als bewijs van reserveren.

Faire Regeln

Anfragen für Tische nebeneinander können aufgrund von erkannten Missbrauch nicht mehr honoriert werd.
Reservierungen können bis 8 Tage vor der Messe nachgeholt werden.
Kinder unter 12 Jahren haben in Begleitung Erwachsener freinen Zutritt.
NAMAC Mitglieder haben gegen Vorlage eines gültigen Clubkarte freien Zutritt.
Die Clubkarte beinhaltet nicht die freie Aufnahme eines Gastes.
Die Öffnungszeiten sind 10.00 – 15.00.

Tische reservieren

Möchten Sie einen Platz für die Tauschbörse reservieren wollen, oder haben Sie Fragen oder Bemerkungen, Füllen Sie das Formular hier aus.
Reservierungen können bis 8 Tage vor der Messe nachgeholt werden.
Wir schicken keine Bestätiging der Reservierung. Ihr Tisch ist ohne weitere Benachrichtigung vorbehalten.
Bitte, bringen Sie die e-Mail auf der Börse mit als Nachweis der Buchung.

Fair rules

Requests for tables next to each other can due to detected abuse no longer be honored.
Reservations can be made up to 8 days before the faire.
Children under 12 years , accompained by an adult, will have free entrance.
NAMAC members have on presentation of a valid clubcard free admission.
The club card does not include free admission of a guest.
The opening hours are 10 am – 3 pm.

Booking tables

If you wish to make a reservation for a stand at the excange mart or if you have any questions or comments about the mart, please fill in the form here.
Reservations can be made up to 8 days before the faire.
We do not send a confirmation of the booking. A table is assigned to you without futher notice.
Please, take the email to the fair as proof of booking.

NAMAC miniatuurautoruilbeurzen Houten

Vooraf
Dit reglement is van toepassing op de door de Vereniging NAMAC (Nederlandse Algemene Miniatuur Auto Club) ruilbeurzen in Houten. Deze beurzen worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging. Het bestuur heeft voor de uitvoering van deze organisatie een werkgroep ingesteld.

Algemeen
Deelnemen aan, of bezoeken van de ruilbeurs, houdt aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement.

Locatie
Expo Center Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten.

Openingstijden
Tafelhouders kunnen vanaf 8.00 naar binnen. Van 8.00 tot 9.30 uur is de achterdeur geopend, na 9.30 uitsluitend de voordeur. De linkerdeur is voor tafelhouders die vooruit betaald hebben, de rechterdeur voor de andere. Bezoekers kunnen vanaf 9.00 uur het gebouw van het Expo Center in. De beurszalen gaan open om 10.00 uur.

Kosten tafelhuur (een meter is in de praktijk ca. 96 cm)
Leden1: één meter € 15,-; twee meter € 35,-; drie meter € 65,-; vierde en vijfde meter € 35,- per meter, verdere meters € 40,- per meter. Niet leden: één meter € 25,-, twee meter € 50,-, drie meter € 85,-, vierde en vijfde meter € 40,-, verdere meters € 45,- tot € 55,- per meter Gekoppeld aan het aantal gehuurde meters wordt een aantal toegangsbandjes verstrekt: twee bandjes bij een of twee meter, drie bandjes bij drie meter of meer.

Toegangsprijs
Leden op vertoon van lidmaatschapskaart gratis toegang. Niet leden: € 5,- per persoon.

Reservering
Via aanmeldingsformulier op deze website tot uiterlijk 14 dagen voor de beurs. Voor elke beurs moet opnieuw gereserveerd worden. Het is niet toegestaan voor anderen te reserveren. Annulering van de reservering dient minimaal twee dagen van te voren te gebeuren, anders wordt de tafelhuur alsnog in rekening gebracht. Verder is het op iedere beurs mogelijk tegen vooruitbetaling te reserveren voor de eerstvolgende beurs. (tussen 13.00 en 14.30 uur)

Tafelhouders die aan alle beurzen deelnemen krijgen zoveel mogelijk hun tafels op een vaste plek. Deze vaste plek kan niet gegarandeerd worden. Deelnemers kunnen bij de reservering verzoeken een tafel naast een vriend of familielid te mogen krijgen. Deze verzoeken worden waar mogelijk gehonoreerd. Een nadrukkelijke voorwaarde voor toekenning is dat de ingeschreven tafelhouders daadwerkelijk aanwezig dienen te zijn. Verder geldt deze mogelijkheid niet voor handelaren. Bij eerste overtreding van deze regel volgt uitsluiting voor een jaar, bij tweede overtreding voor een langere termijn, zulks ter beoordeling aan het bestuur.

De uitvoerende werkgroep houdt zich het recht voor, om zonder opgaaf van redenen een plaats op, of de toegang tot, de ruilbeurs te weigeren.

Beschikbaarheid tafels
Het niet aanwezig zijn van een tafelhouder geeft anderen geen recht om de opengebleven tafel in gebruik te nemen zonder toestemming van of namens het bestuur van de NAMAC. Gereserveerde tafels worden slechts vastgehouden tot één uur na opening van de beurs. Daarna worden ze doorverhuurd, terwijl de tafelhuur toch aan u in rekening wordt gebracht. Verder wordt er van u verwacht dat u tot minimaal 14.30 uur de tafel(s) bezet houdt. Het is niet toegestaan eigen tafels mee te brengen en deze op te stellen in de beursruimte.

Artikelen
Tenminste de helft van de op iedere tafel aanwezige modellen mag niet meer via winkel, groothandel en/of fabrikanten verkrijgbaar zijn. Blikken speelgoed is alleen toegestaan in de vorm van automodellen. Niet miniatuurauto-gerelateerde voorwerpen mogen maximaal 10% van de gehuurde tafelruimte innemen.

Handelaren
Voor handelaren die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel is het artikel dat minimaal de helft van de aangeboden modellen niet meer via de normale kanalen verkrijgbaar is niet van toepassing. Het bestuur kan beperkingen opleggen aan het aantal ingeschreven handelaren dat tafels mag reserveren. Dit zal gebeuren wanneer de verhouding tussen verzamelaars en ingeschreven handelaren doorslaat in de richting van de handel.

Diefstal
Bij betrapping op diefstal zal de toegang tot of de deelname aan, de beurs blijvend ontzegd worden, terwijl de benadeelde geadviseerd zal worden om aangifte te doen bij de politie.

Auteursrechten
Het bestuur van de NAMAC gaat er van uit dat van het ter verkoop aangeboden foto- en beeldmateriaal de auteursrechten met de rechthebbenden zijn geregeld. Bij overtreding van deze regel kan de deelname aan de beurs ontzegd worden, terwijl de benadeelde rechthebbende geadviseerd wordt aangifte te doen bij de politie.

Veiligheid
In opdracht van de brandweer moeten de nooduitgangen (als zodanig aangemerkt) altijd vrij blijven. Het uitbouwen van voor- en zijkanten van de tafels blokkeert de doorstroming en is dus niet toegestaan.

Afval
De tafelhouders dienen hun afval na afloop van de beurs mee naar huis te nemen.

Kinderen
Kinderen worden slechts toegelaten onder begeleiding van ouderen, die dan ook verantwoordelijk zijn voor hun gedragingen.

Rookverbod
In het gehele beurscomplex is roken verboden.

Controle op naleving van het reglement
Tijdens verschillende beurzen wordt door medewerkers van of namens de werkgroep ruilbeurs gecon-troleerd op de naleving van dit reglement. Deze medewerkers zijn herkenbaar aan hun NAMAC-badges. Wordt overtreding vastgesteld dan volgen maatregelen, waaronder uitsluiting voor tenminste één jaar.

Aansprakelijkheid
Het bestuur van de vereniging NAMAC en/of zijn vertegenwoordigers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die voorkomt uit gebeurtenissen tijdens de ruilbeurzen.

Slotartikel
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, de werkgroep ruilbeurs gehoord hebbend.

Bestuur NAMAC
Januari 1986
Herzien november 2014

1 Dit geldt niet voor huisgenootleden.

Bewaren